Terms and Conditions

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

MSHW Support bv te  Rotterdam Nederland

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot levering van diensten aan onze opdrachtgevers.

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “opdrachtgever” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten werkovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “opdrachtgever” ook verstaan degene wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden geleverd.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

Indien ook de opdrachtgever naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de opdrachtgever niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de opdrachtgever doet aan het voorgaande niet af.

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering van diensten”, wordt daaronder verstaan het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken van welke aard dan ook.

Artikel 2. Offertes

Al onze offertes dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan de potentiële opdrachtgever tot het doen van een aanbod. Zij binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald. De aan ons gegeven opdracht geldt als aanbod, welke eerst na bevestiging onzerzijds (de zogenaamde opdrachtbevestiging) geacht wordt door ons te zijn aanvaard.

Van de door ons gedane offertes maken deel uit- met name ook wat betreft het in het vorige lid bepaalde -: beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, moet op ons verzoek aan ons worden teruggegeven en mag zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven. Tevens behouden wij ons alle uit hoofde van intellectuele en industriële eigendom eventueel bestaande rechten voor.

Indien de opdracht waarop onze offerte betrekking heeft niet binnen 3 maanden na de dag waarop wij onze offerte deden bij ons is geplaatst, kunnen wij de kosten die voor ons aan het doen van onze offerte verbonden waren aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven opdracht schriftelijk of mondeling hebben aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de opdracht bevestigen.

De opdrachtgever is aan zijn opdracht, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 30 dagen na dagtekening van de opdracht of (indien het een mondeling verstrekte opdracht betreft) na het geven van de opdracht. Een verklaring van de opdrachtgever dat hij zijn opdracht wenst te annuleren of te wijzigen afgegeven gedurende deze periode van 30 dagen, kan derhalve niet voorkomen dat een overeenkomst op basis van de (oorspronkelijke) opdracht tot stand komt, indien wij de opdracht alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 30 dagen.

De door de opdrachtgever aan ons verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven. MSHW Support bv wordt geacht met de inhoud van onze opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij zij binnen 7 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging te kennen geeft dat zij zich niet met de inhoud kan verenigen.

Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door onze medewerkers, of namens ons gemaakt en/of gedaan door andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden ons alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door onze tot vertegenwoordiging bevoegde bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Prijzen

Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief overige kosten (inhuur derden, leges, precario, etc.).

De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts hebben wij het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook aan de opdrachtgever, echter slechts indien wij ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de opdrachtgever van dit recht gebruik maakt, dient hij binnen 2 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van ons bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.

Artikel 5. Afleverings- en leveringstermijnen

De door ons opgegeven start data gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de opdrachtgever nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven start data zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Ingeval – in afwijking van het bovenstaande – in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in artikel 10 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.

Tenzij uit de offerte het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van diensten inclusief reiskosten.

Verzoekt een opdrachtgever om de levering van diensten op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen.

Indien de levering in gedeelten geschiedt, hebben wij het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.

De opdrachtgever is gehouden het uitbesteedde of gekochte binnen de overeengekomen tijd af te nemen. Bij gebreke daarvan zijn wij gerechtigd op – zulks te onzer keuze – op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen diensten zal bevrijden, danwel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling van aanneemsom van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. Indien de opdrachtgever overeenkomstig het bovenstaande in gebreke betaling der aanneemsom vorderen, worden de diensten geacht te zijn en zullen wij de diensten voor rekening en risico van de opdrachtgever, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, achterhouden.

Artikel 6. Reclame door de opdrachtgever

De opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt heeft. De opdrachtgever moet waar het de in onze offerte, of wat daarvan ex artikel 2 lid 2 deel uitmaakt, door ons verstrekte gegevens, maten, en dergelijke betreft, rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde diensten. Meer in het bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de opdrachtgever rekening te houden met gebruikelijke spelingen. De door ons geleverde diensten mogen dus van de omschrijving in de offerte afwijken indien en voorzover het gaat om kleine verschillen en ondergeschikten wijzigingen.

Klachten van de opdrachtgever, die betrekking hebben op gebreken aan diensten die waarneembaar zijn, moeten door de opdrachtgever binnen 2 dagen na oplevering, of indien de diensten niet aan de opdrachtgever (konden) worden geleverd, aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per brief met daarin een duidelijke nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd. opdrachtgever dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

Schades of gebreken die ten tijde van de uitvoering niet waarneembaar waren, noch bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 30 dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.

Ieder vorderingsrecht van de opdrachtgever jegens ons betrekking hebbend op gebreken in de door ons geleverde diensten, vervalt indien:

de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter kennis zijn gebracht;

de opdrachtgever ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;

de opdrachtgever de diensten niet op de juiste wijze heeft gebruikt of hij de diensten heeft gebruikt onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door ons voorzien;

De toepassing van het gebruik van de diensten met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de opdrachtgever wordt voortgezet;

de in de individuele overeenkomst genoemde termijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 30 dagen sedert de oplevering is verstreken.

In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde diensten zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een bindende uitspraak doen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Uitsluitend indien de aansprakelijkheidsverplichtingen terzake de door ons geleverde diensten niet door derden (zoals hoofdaannemer) op zich zijn genomen, kan de opdrachtgever jegens ons aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot schades of gebreken die een gevolg zijn van onze fouten.

Ingeval van schade zijn wij, indien de gegrondheid van de schade, de kwaliteit betreffende, door ons wordt vastgesteld en voor ons tevens aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks te onzer keuze-:

(kosteloos) herstel van schades of gebreken;

levering van vervangende diensten;

terugbetaling van de ontvangen aanneemsom/creditering van de aan de opdrachtgever gezonden factuur met ontbinding zonder rechtelijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de aanneemsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige diensten betrekking hebben;

een in overleg met de opdrachtgever te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

Indien de opdrachtgever zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de schades reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke schadeloosstelling onzerzijds.

Behoudens eventuele verplichtingen van ons uit hoofde van het bovenstaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de opdrachtgever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld onzerzijds (door degenen die ons voor aansprakelijk houdt met de middelen rechtens aan te tonen). Met name zijn wij ook nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of derden ontstaan, door hele of gedeeltelijke (her)leveringen van diensten, vertraagde of ondeugdelijke levering, of het uitblijven van levering van diensten of door de diensten zelf.

De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid

Door ons geleverde diensten blijven ons eigendom tot aan het moment van volledige betaling van al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van, samenhangende met of voortvloeiende uit de door ons geleverde diensten aan ons verschuldigd is. Indien wij zulks nodig oordelen hebben wij het recht van de opdrachtgever zekerheid ten aanzien van de nakoming zijn verplichtingen te eisen.

De opdrachtgever heeft niet het recht de niet betaalde diensten in enigen ander, zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de opdrachtgever toegestaan de diensten aan derden te verkopen, doch zulks uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de opdrachtgever gehouden de verkregen gelden onverwijld aan ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vorderingen onverwijld aan ons over te dragen.

Indien tengevolge van be- of verwerking door de opdrachtgever ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde diensten verloren is gegaan, is de opdrachtgever verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de diensten ontstaan na de uitvoering.

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de diensten die zich onder de opdrachtgever (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren, onder ons te nemen, zodra wij in redelijkheid kunnen aannemen dat de reële kans bestaat dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Het voorgaande laat onverlet de rechten zoals die voor ons voortvloeien uit het gemene recht: met name behouden wij ook het recht de opdrachtgever na het onder ons nemen van de zaken tot schadevergoeding aan te spreken.

Artikel 9. Betaling

Betaling dient te geschieden in Euro’s, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting contant ter plaatse waar wij zijn gevestigd of door overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, in beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende diensten, althans uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van onze bank of girorekening als de dag van betaling.

Indien de opdrachtgever niet tijdig tot (algehele) betaling overgaat, is hij in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien een voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van de opdrachtgever, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de opdrachtgever op te schorten, onverminderd al onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

Ook zijn wij gerechtigd voor alle nog te verrichten leveringen contante betaling, voor uitvoering van de diensten, of garantie voor tijdige betaling te verlangen. Voorts zijn wij alsdan gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, waarbij op de opdrachtgever alsdan de verplichting het ongedaan maken van de door ons verrichte prestatie, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Blijft de opdrachtgever in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van MSHW Support bv, zonder dat een nadere aanzegging onzerzijds nodig is, vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele betaling een rente gelijk aan de wettelijke rente plus 5 % per jaar, berekend over het niet betaalde bedrag, welke rente onmiddellijk zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar is. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 10 % van de hoofdsom met een minimum van € 500,00 alles exclusief omzetbelasting. Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiend voor rekening van de opdrachtgever, zelfs al zou opdrachtgever volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op voor ons nadelige wijze.

Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

Indien in de financiële positie van opdrachtgever na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der diensten zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

MSHW Support bv kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

Artikel 10. Overmacht

Onder overmacht dient te worden verstaan, elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of bestluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te onzer keuze. Ingeval van overmacht kan de opdrachtgever ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederland recht van toepassing.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en door ons verrichte diensten en/of leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland.

MSHW Support bv  te  Rotterdam, Nederland